این نمایشگاه به مدت 4 روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران بر گزار میگردد. تاریخ :12 الی 15 دی ماه 1397 ساعت بازدید :9 الی 17