لطفا فایل درخواست همکاری را دانلود نموده، تکمیل کرده و به همراه رزومه کامل خود به آدرس info@oscar-shop.com ایمیل کنید.

دانلود فایل