نرم افزار پارکینگ

- ثبت ورود و خروج از طریق کارتخوان مغناطیسی
- اتصال به نمایشگر جداگانه برای مشتری جهات خروج
- تهیه گزارش کامل از تعداد و ساعت ورود و خروج خودروها
- تعیین سطح دسترسی برای کاربران
- تعریف مبلغ تعرفه برای ساعت اول و ساعات بعدی
- اتصال به دوربین برای ثبت پلاک در هنگام ورود و خروج
- اختصاص سیستم های متعدد برای باجه های ورود و خروج