Uni SMS

  • امکان مشاهده مانده شارژ
  • امکان مشاهده نتیجه ارسال از سیستم به مخابرات

فعال سازی پنل SMS در نرم افزار سپهر

  •  امکان ارسال SMS هنگام ثبت کد حساب برای مشتری
  •  امکان ارسال SMS مبلغ فاکتور برای مشتری
  •  امکان ارسال SMS ورود کاربر به نرم افزار برای مدیر
  •  امکان ارسال SMS رویت گزارشات توسط کاربر برای مدیر  
  •  امکان ارسال SMS رسیدن کالا ها به حداقل موجودی برای مدیر

فعال سازی پنل SMS در نرم افزار مطبخ

  •  امکان ارسال SMS ثبت کد اشتراک برای مشتری
  •  امکان ارسال SMS مبلغ فاکتور برای مشتری
  •  امکان ارسال SMS واگذاری فاکتور به پیک