ژتون

 • امکان صدور بلیط
 • امکان ویرایش صدور بلیط
 • امکان مشاهده بلیط صادر شده
 • امکان تعریف چند کاربر

 

گزارشات

 • گزارش فروش روزانه
 • گزارش فروش دوره ای
 • گزارش فروش دوره ای به تفکیک روز
 • گزارش فروش دوره ای به تفکیک ماه
 • گزارش فروش تعدادی بلیط

پشتیبانی

 • دارای پشتیبانی اولیه رایگان و قراردادهای متنوع پشتیبانی در ادامه کار
 • قابلیت پشتیبانی از راه دور با استفاده از اینترنت