انبار

 • امکان ثبت کلیه مشخصات کالا (بارکد، نام ،واحد، قیمت فروش ،قیمت خرید و...)
 • امکان تعریف حساب ها
 • امکان صدور و ویرایش حواله انبار
 • امکان مشاهده حواله های صادر شده
 • امکان صدور و ویرایش رسید انبار
 • امکان مشاهده رسید های صادر شده
 • امکان صدور و ویرایش و مشاهده پیش فاکتور فروش
 • امکان مشاهده موجودی کالاها
 • امکان ثبت حداقل موجودی برای کالاها (نقطه سفارش)
 • امکان ثبت سریال یا تاریخ کالا در حواله های ورود در صورت نیاز
 • امکان چاپ لوگوی مجموعه بالای حواله
 • امکان چاپ بارکد کالا
 • امکان دسترسی سریع به رسید / حواله
 • امکان دسترسی سریع به کاردکس کالای مشتری
 • امکان دسترسی سریع به کاردکس رسید و حواله کال
 • امکان تبدیل کالاها
 • امکان انالیز کالاها

گزارشات

 • گزارش حواله روزانه
 • گزارش حواله به صورت دوره ای
 • گزارش فروش بر اساس قیمت خرید
 • گزارش برگشت از فروش روزانه
 • گزارش برگشت از فروش دوره ای
 • گزارش برگشت از فروش بر اساس قیمت خرید
 • گزارش رسید انبار روزانه
 • گزارش رسید انبار دوره ای
 • گزارش برگشت از خرید روزانه
 • گزارش برگشت از خرید دوره ای
 • گزارش لیست حساب اشخاص
 • گزارش موجودی ، مصرف و مانده کالاها
 • گزارش کمبود موجودی کالاها
 • گزارش حواله تعدادی کالاها
 • کاردکس شماره سریال
 • کاردکس فروش کالا
 • کاردکس خرید کالا
 • گزارش حذفیات

پشتیبانی

 • دارای پشتیبانی اولیه رایگان و قراردادهای متنوع پشتیبانی در ادامه کار
 • قابلیت پشتیبانی از راه دور با استفاده از اینترنت